Podkarpacka kultura bez barier

„Podkarpacka kultura bez barier” – to międzynarodowy projekt, który ma na celu wsparcie i rozwój przedsiębiorczości lokalnych twórców, artystów, instytucji dziedzictwa kulturowego i ośrodków kultury z 5 podkarpackich gmin. Do projektu w drodze rekrutacji spośród 15 gmin, zakwalifikowało się 5 z nich, którymi są:

  • Gmina Czarna
  • Gmina Kołaczyce
  • Gmina Narol 
  • Gmina Niwiska 
  • Gmina Świlcza

Artyści, działacze i urzędnicy zajmujący się kulturą w tych gminach biorą udział w serii szkoleń i warsztatów oraz w październiku br. wezmą udział w wizycie studyjnej w Norwegii. Uczestnicy projektu poznają i wdrożą w praktyce nowoczesne metody promowania kultury. Do tego dla każdej gminy przygotowane zostaną zindywidualizowane, długoterminowe strategie rozwoju publiczności i przedsiębiorczości kulturalnej. 

Obiektywniej-Magdalena-Banasik-fotograf-Rzeszów-PSAR-0001

”Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej Integracji społecznej”.

Partner projektu:

Patronat honorowy:

Patronat medialny:

Projekt pod nazwą „Subcarpathian Culture without barriers” korzysta z dofinansowania o wartości 313 842,82 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Łączna wartość projektu wraz z wkładem własnym wynosi 1 685 963,64 PLN.

 

Więcej informacji oraz wszystkie szczegóły dotyczące udziału w projekcie:

Iwona

Iwona Królikowska
Koordynatorka projektu

i.krolikowska@psar.pl

+48 726 720 500

Więcej informacji oraz wszystkie szczegóły dotyczące udziału w projekcie:

Iwona Królikowska
Koordynatorka projektu

i.krolikowska@psar.pl

+48 726 720 500

Subcarpathian Culture without Barriers

„Subcarpathian Culture without Barriers” is an international project that aims to support and develop the entrepreneurship of local creators, artists, cultural heritage institutions, and cultural centers from five Subcarpathian municipalities. To the project by recruitment from among 15 municipalities, 5 of them qualified, which are:

  • Czarna Municipality
  • Kołaczyce Municipality
  • Narol Municipality
  • Niwiska Municipality
  • Świlcza Municipality

Artists, activists, and officials in charge of culture in these municipalities are taking part in a series of trainings and workshops and will participate in a study visit to Norway in October. Project participants will learn and put into practice modern methods of promoting culture. On top of that, individualized, long-term strategies for local development and cultural entrepreneurship will be prepared for each municipality.

Obiektywniej-Magdalena-Banasik-fotograf-Rzeszów-PSAR-0001

”Together we act for a green, competitive and inclusive Europe…”.

Project partner:

Honorary patronage:

Media Patronage:

Named project „Subcarpathian Culture without Barriers” benefits from funding of EUR 313,842.82 received from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA and Norway Grants. The total value of the project with own contribution is PLN 1,685,963.64.

For more information and all details about participating in the project:

Iwona Królikowska
Project coordinator

i.krolikowska@psar.pl

+48 726 720 500

PL

ENG

Skip to content